Archiv novinek


24. členská schůze ve Slavkově, 25.–27. 4. 2016

Ve dnech 25. – 27.4. 2016 proběhla pod patronací společnosti KORDIS JMK 24. Členská schůze ČAOVD. Schůze schválila změnu stanov a změnu právní formy ČAOVD na spolek. Předsedou byl zvolen Aleš Stejskal, místopředsedy byli zvoleni J. Tomík, J. Horský, P. Tomčík, výkonným ředitelem J. Prokel. Na funkci místopředsedy rezignovala P. Velikovská.

Schůze projednala novelu zákona 111 o silniční dopravě, o které informovalo MD ČR. Diskutována byla problematika zastávek a označníků, v rámci připomínkového řízení bude vznesena připomínka, aby správce označníku byl povinen strpět/dodržovat podobu označníku veřejné dopravy předepsanou objednatelem (organizátorem) veřejných služeb. Z hlediska integrovaných dopravních systémů je toto klíčové, neboť se tak zaručuje objednateli veřejných služeb možnost ovlivnit podobu označníku a tedy zajistit žádoucí jednotnou kvalitu služby ve veřejné dopravě bez ohledu na to, kdo je správcem označníku (podobnou úpravu by bylo vhodné zavést i v případě zastávek tramvajové dopravy, které jsou z legislativního hlediska v současné době technickým zařízením dráhy). Právní úprava by měla rovněž umožnit přesun správcovství všech částí zastávky, vč. označníku, na objednatele (organizátora) veřejných služeb, neboť lze předpokládat, že v rámci IDS bude problematika zastávkových označníků i zařízení pro zveřejnění JŘ plně v kompetenci organizátora nebo krajem pověřené organizace. Vhodná a potřebná jsou také navrhovaná opatření ke zefektivnění vymáhání jízdného a přirážek (pokut), např. doplnění zákonného rámce pro sdělování osobních údajů policistou či strážníkem revizorovi a jejich následné zpracování dopravcem za účelem jejich vymožení.

Proběhla diskuse k celostátnímu tarifu na železnici s tím, že má smysl o takovém tarifu uvažovat za předpokladu nezávislého a objektivního rozúčtování tržeb.

MF ČR informovalo o vývoji v oblasti státem předepisovaných slev. Došlo ke zrušení předepisovaných slev u městské dopravy a integrované dopravy. Předpokládá, že v letošním roce by mohlo dojít k dalšímu pokroku při zkoordinování slev u jednotlivých doprav. V této souvislosti došlo k úpravě nároku osob k bezplatné přepravě. Byl tlumočen zájem na sjednocení slevové kategorie dítě do 15 let a žák do 15 let.

Prezentovány byly záměry SŽDC při rozvoji a modernizaci sítě. Zdůrazněna byla výhodnost elektrizace, která je nyní dle aktualizované metodiky vyšší. Při vyhodnocování potřeby modernizace mohou hrát roli i síťové potřeby a strategické důvody. SŽDC doporučuje více se zaměřit na výstavbu P+R.

O dění ve SR informoval P. Klučka, kde se podpora veřejné dopravy (včetně cyklodopravy) a její integrace objevila v projednávaném programovém vyhlášení nové vlády.

Po prezentaci byli jednohlasně přijati noví zájemci o členství (jako ostatní členové) – KPM Consult, Ing. Ivo Herman, Csc., CARDSOLUTION a Transdata.

Závěrem prezentovali svoje aktivity jednotliví členové.

23. členská schůze v Sokolově, 3.–4. 11. 2015

Ve dnech 3.- 4.11. proběhla pod záštitou společnosti KIDS – KK p.o. 23. členská schůze ČAOVD v Sokolově.

Zaměřila se zejména na problematiku železniční dopravy – její organizaci a financování po roce 2019, kdy skončí platnost současného Memoranda o financování regionální železniční dopravy, včetně některých krajských smluv na dopravní obslužnost s dopravcem ČD a.s. Současný stav příprav prezentovalo MD ČR.

Pokud jde o výhledový organizační rámec regionální železniční dopravy, asociace jednoznačně podporuje zachování stavu, kdy jsou za objednávku zodpovědné kraje a současně je tato doprava částečně dotována státem podle jasných a nediskriminačních pravidel.

V případě financování je ČAOVD podporována tzv. varianta 2:1, kdy na každé 2 koruny krajské dotace připadne 1 Kč dotace státní, což představuje určité navýšení dotací pro kraje oproti současnému stavu, které však považujeme za oprávněné vzhledem k negativním dopadům opatření z nedávné minulosti (zvýšení DPH u jízdného, zdražení poplatků za dopravní cestu) do krajských objednávek.

K probíhajícím soutěžím na dopravce na rychlíkových linkách žádáme zajištění možnosti tarifní propojitelnosti (tj. umožnit cestujícím jet s různými dopravci na jeden jízdní doklad) minimálně možností zahrnutí rychlíků do jednotlivých integrovaných dopravních systémů.

Dále byl prezentován záměr ministerstva financí na vypuštění městské dopravy a příměstské dopravy provozované v rámci MHD z cenové regulace formou věcně usměrňované ceny. Tento záměr asociace podporuje, neboť vychází vstříc našim opakovaným požadavkům na celkové omezení cenové regulace . Města (i obce) již v minulosti v praxi dostatečně dokázala, že jsou sociálně odpovědnými objednateli veřejné dopravy a omezování cenové regulace může usnadnit integraci veřejné dopravy.

MF též upozornilo na regulaci cen za využívání autobusových nádraží – zejména pokud je dopravce současně vlastníkem autobusového nádraží, je nutné zamezit duplicitnímu zahrnutí nákladů.

Novinky v zapojení ČD do integrovaných systémů prezentovaly také ČD. Prezentovali se také další zájemci o statut ostatního člena ČAOVD – Ústecký kraj, SŽDC, O2 a B&C dopravní systémy. Všichni zájemci byli jednohlasně přijati za ostatní členy ČAOVD. Proběhla také prezentace jednotlivých členů a diskuse o dalších aktivitách asociace.

Setkání EMTA ve Vilniusu

Ve dnech 15. a 16. října proběhlo ve Vilniusu mezinárodní setkání EMTA ( European Metropolitan transport Authorities). Zajímavé příspěvky z oblasti veřejné dopravy jsou k dispozici na tomto odkazu.

Konference VOD 2015

Ve dnech 22. a 23. října 2015 proběhla v Bratislavě mezinárodní konference zaměřená na veřejnou osobní dopravu, VOD 2015. Sborník odprezentovaných přednášek si můžete stáhnout na tomto odkazu.

2. pracovní porada vedoucích oddělení dopravy a organizátorů integrované dopravy - Kroměříž, 29. 9. - 30. 9. 2015

Cílem porady bylo projednání důležitých problémů veřejné osobní dopravy a výměna zkušeností.

Přednesené prezentace jsou ke stažení zde (řazeno abecedně):

22. členská schůze v Bratislavě 16. - 17. 04. 2015

Ve dnech 16. až 17. dubna 2014 proběhla pod záštitou společnosti BID 22. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy v Bratislavě.

Na jednání byl prezentován aktuální vývoj v oblasti legislativy a přípravy nových právních předpisů ze strany Ministerstva dopravy ČR. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja SR informovalo o dopravních aktualitách na Slovensku. Zástupce Českých drah prezentoval vývoj v oblasti spolupráce ČD s koordinátory. Diskutovalo se o připomínkách ČAOVD k Bílé knize. V rámci programu proběhla i odborná exkurze na nově dokončený přestupní terminál v Pezinku, který lze považovat za dobrý příklad menšího multimodálního dopravního terminálu.

Na jednání byl zvolen výkonným ředitelem ČAOVD Ing. Jiří Prokel a do jím uvolněné funkce místopředsedy Mgr. Jaroslav Tomík.

21. členská schůze v Českých Budějovicích 30. - 31. 10. 2014

Ve dnech 30. až 31. října 2014 proběhla 21. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy v Českých Budějovicích. Na jednání opět proběhly prezentace aktuálního vývoje v oblasti legislativy a přípravy nových právních předpisů ze strany Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva financí ČR, zástupce Českých drah prezentoval vývoj v oblasti spolupráce ČD s koordinátory. Z důvodu ukončení činnosti ukončila členství v ČAOVD společnost ORID.

ČAOVD se zúčastnil výstavy CZECHBUS

Ve dnech 19. až 21. listopadu 2014 se na výstavišti v Praze - Holešovicích uskutečnil Středoevropský veletrh autobusové dopravy. Podrobnosti najdete na zde.

20. členská schůze v Kroměříži 29. - 30. 5. 2014

Ve dnech 29. až 30. května 2014 proběhla 20. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy v Kroměříži.

Na jednání tradičně proběhly prezentace aktuálního vývoje v oblasti legislativy a přípravy nových právních předpisů ze strany Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva financí ČR, zástupce slovenského Ministerstva dopravy, výstavby a regionálného rozvoja přednesl informace o vývoji na Slovensku. Zástupce Českých drah prezentoval vývoj v oblasti spolupráce ČD s koordinátory. Ostatní členové - TMAPY a Mikroelektronika Vysoké Mýto prezentovali novinky ve svých službách. První prezentaci měla zájmová sdružení CEDOP a Svaz cestujících ve veřejné dopravě. Na jednání byli přijati další dva noví ostatní členové - BORGE s.r.o. a Operátor OPENCARD, a.s. Z důvodu ukončení působení v oblasti organizace dopravy ukončila společnost OREDO s.r.o. členství v ČAOVD.

19. členská schůze ve Vendryni u Třince 31. 10. - 1. 11. 2013

Ve dnech 31. října až 1. listopadu 2013 se konala 19. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy ve Vendryni u Třince.

Tato členská schůze byla výjimečná. Asociace ČAOVD na ní slavila 10. výročí svého vzniku. Za dobu své existence prokázala životaschopnost a potřebnost. Řady našich členů se rozrostly o organizátory téměř ze všech krajů České republiky. Podařilo se navázat kontakty s významnými českými institucemi jako jsou Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí nebo Správa železniční dopravní cesty. ČAOVD se během své existence zapojila do připomínkování řady předpisů, vytvořila vlastní standard elektronického odbavovacího zařízení. Nadále pracuje na řešení problémů a výzev, které každodenní činnost v oblasti veřejné dopravy přináší. Svou působnost neuzavírá pouze na území České republiky, ale čile komunikuje i s organizátory ze Slovenska a slovenským ministerstvem dopravy, výstavby a regionálného rozvoja, stejně jako s kolegy z dalších zemí.

22. - 24. dubna 2013 - 18. členská schůze v Roztokách u Prahy

Ve dnech 22. - 24. dubna 2013 se konala 18. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy v Roztokách u Prahy.

Na jednání proběhla prezentace vývoje u řádných členů ČAOVD. Zástupci Ministerstva dopravy ČR, zástupci Ministerstva financí ČR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sdružení dopravních podniků, SŽDC a Českých drah prezentovali aktuální informace z jejich oblastí. Proběhly prezentace společností XT CARD, ODP-software, GLOBAL ASSISTANCE, GTS ALIVE, EM TEST a Mikroelektronika, které prezentovaly své aktuální novinky.

Společnosti ODP-software a GTS ALIVE byly přijaty za nové ostatní členy ČAOVD.

24. - 26. října 2012 - 17. členská schůze v Olomouci

Ve dnech 24. - 26. října 2012 se konala 17. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy v Olomouci.

Na jednání proběhla prezentace vývoje u řádných členů ČAOVD. Zástupci Ministerstva dopravy ČR, zástupci Ministerstva financí ČR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Českých drah prezentovali aktuální informace z jejich oblastí. Dále proběhly prezentace společností SmartGIS, Mikroelekotronika a CHAPS, které prezentovaly své aktuální novinky.

Dále byli přítomní členové seznámeni s prací jednotlivých pracovních podskupin pro legislativu, standardy dopravní aplikace a pro dopravu a tarif. Za nejdůležitější lze považovat spolupráci na připomínkám k návrhu zákona o drahách, řešení problematiky memoranda, cenového výměru, standardů dopravní aplikace a integrace rychlíků.

24. až 26. dubna 2012 - 16. členská schůze ČAOVD

Ve dnech 24. - 26. dubna 2012 se konala 16. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy v Liberci. Z důvodu personálních změn u některých členů ČAOVD a zpřehlednění oblastí činností ČAOVD došlo k volbě nového předsednictva ČAOVD. Nově tvoří předsednictvo předseda a 3 místopředsedové zodpovídající za oblasti legislativa a ekonomika; odbavovací a informační systémy a standardizace; doprava a tarif.

Na jednání byli přijati 2 noví řádní členové ČAOVD: Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace a JIKORD s.r.o. a jeden ostatní člen - společnost CHAPS, spol. s r.o. Jednání se poprvé zúčastnili zástupci Ministerstva financí ČR, kteří informovali a s účastníky diskutovali o problematice Cenového výměru. Proběhla již tradiční prezentace zástupců Ministerstva dopravy ČR, Českých drah, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoja SR a ostatních členů.

Na jednání byla uzavřena písemná dohoda mezi ČAOVD a společností XT CARD o uvolnění licence datové struktury Moravskoslezské karty pro využití členy ČAOVD. Tato datová struktura je otevřená a v budoucnu bude představovat standard ČAOVD pro odbavovací systémy.

13. až 14. října 2011 - 15. členská schůze ČAOVD

Ve dnech 13. - 14. října 2011 se konala 15. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy ve Štósu. Proběhly prezentace záměrů Košického samosprávného kraje v oblasti veřejné dopravy, Ministerstva dopravy ČR, společností EM TEST, XT CARD a výrobce midibusů ROSERO-P.

4. až 6. května 2011 - 14. členská schůze ČAOVD

Ve dnech 4. - 6. května 2011 se konala 14. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy v Plzni. P. Andreas Schulz ze společnosti BEG informoval o zkušenostech a přínosech vyplývajících z postupného otevírání trhu v Bavorsku. Společnost byla založena před 15 lety, je zodpovědná za objednávku drážní dopravy v Bavorsku. P. Ludger Sippel představil německý svaz objednatelů kolejové dopravy (BAG-SPNV). V Německu je cca 30 objednatelů veřejné dopravy. Svaz sjednocuje postoje a názory 27 objednatelů. Ti mají úkoly regionální dopravu objednávat a financovat. Svaz organizuje výměnu informací mezi členy. Zástupci MD ČR - JUDr. Michalčík a Ing. Vichta sdělili aktuální situaci ve věci spolufinancování železniční dopravy ze strany MD ČR a informovali o přípravě dopravních plánů krajů. Na jednání byli přijati 2 další členové sdružení - společnosti ZLINER a TMAPY.

20. až 22. října 2010 - 13. členská schůze ČAOVD

Ve dnech 20. – 22. května 2010 proběhla pod patronací OREDO 13. řádná členská schůze ČAOVD v Kladrubech nad Labem. Na programu byly informace zástupců MD ČR o vývoji v oblati legislativy a dalších záměrů MD ČR v oblasti veřejné dopravy, prezentace zástupců ČD na téma zařazení ČD do IDS. Jako host vystoupil Dr. Markus Haller - zástupce Mnichovského dorpavního svazu (MVV) a Constantin Dellis - zástupce UITP. Dále proběhla prezentace autobusu SOR 8.5, prezentace novinek společností Mikroelektronika, XT Card a EM TEST.

26. až 28. května 2010 - 12. členská schůze ČAOVD

Ve dnech 26. – 28. května 2010 proběhla pod patronací KORDIS JMK 12. řádná členská schůze ČAOVD v Čejkovicích. Na programu byly informace představitelů ČD na téma marketingové nabídky ČD a vývoj příjmů ČD v souvislosti s IDS. Zástupci MD ČR informovali o vývoji v legislativě, zejména o postupu při přijímání předpisů souvisejících se zákonem o veřejných službách a o ekonomické spolupráci při integraci rychlíků do IDS.

Jako host vystoupil zástupce SDP ČR ing. Antonín Macháček. Za členy ČAOVD byli přijati následující organizátoři: POVED s. r. o. - Plzeňský organizátor veřejné dopravy a ORID, spol. s r. o. - organizátor v Košickém samosprávném kraji. Statut řádného člena obdržela společnost BID.

23. až 25. září 2009 - 11. členská schůze ČAOVD

Ve dnech 23. – 25. září 2009 proběhla pod patronací společnosti BID, a.s. 11. řádná členská schůze ČAOVD ve Svätém Júru. Na programu byly informace představitelů ČD na téma vývoj uzavírání smluvních vztahů s kraji, nabídka ČD na spoluúčast při vydávání informačních a marketingových materiálů a problematika zapojení rychlíků v IDS. Zástupce MD ČR informoval o vývoji v legislativě, zejména o přípravě zákona o veřejných službách. Zástupce ČD Telematika informoval o aktuálních řešených projektech. Zástupce SDT o spolupráci při vzniku legislativy v oblasti telematických služeb, při standardizaci odbavování pomocí bezkontaktních čipových karet.

Jako hosté vystoupili zástupci organizátorů z Polska a Slovenska: KZK GOP – organizátor veřejné dopravy Hornoslezské oblasti (Katowicko), předseda svazu p. Urbanczyk informoval o problematice veřejné dopravy v Polsku (financování, návaznost na Nařízení EP č. 1370). Slovenští zástupci informovali o přípravě založení ORID – organizátora v Košickém samosprávném kraji.

28. až 30. dubna 2009 - 10. členská schůze ČAOVD

Ve dnech 28. až 30. dubna 2009 proběhla 10. řádná členská schůze ČAOVD v Malenovicích. Vedle vzájemného informování o událostech v jednotlivých IDS a organizačních záležitostí proběhlo na schůzi několik odborných přednášek: JUDr. Ondřej Michalčík a Ing. František Vichta přednesli informaci o vývoji legislativy v oblasti veřejné dopravy a IDS. Mgr. Ing. Jiří Nálevka a Ing. Petr Vychodil informovali o problematice provozu železnice v rámci IDS. Ing. Jaromír Ručka ze společnosti Solaris představil nové trendy v autobusové dopravě.

4. až 6. listopadu 2008 - 9. členská schůze ČAOVD

Ve dnech 4. až 6. listopadu 2008 proběhla 9. řádná členská schůze ČAOVD ve Vizovicích. Vedle odborných přednášek: Ing. Františka Vichty o legislativě připravované na MD ČR a Ing. Petra Vychodila proběhlo jednání členů o problematice zavádění čipových karet, označování vlakovách linek, představení interaktivní mapy ODIS a CED IDS JMK.

23. až 24. dubna 2008 - 8. členská schůze ČAOVD

Ve dnech 23. až 24. dubna 2008 proběhla 8. řádná členská schůze ČAOVD v Mariánských Lázních. Program se především koncentroval na problematiku nového evropského nařízení 1370/2007 a s ním související změny legislativy v ČR. Ing. Jiří Schmidt přednesl přednášku na téma Záměry rozvoje ČD. Ing. Markvart informoval o činnosti a nabídce ČD Telematiky.

10. a 11. října 2007 - 7. členská schůze ČAOVD

Ve dnech 10. a 11. října 2007 proběhla 7. řádná členská schůze ČAOVD v Chocni. Na úvod proběhla prezentace výrobního programu společnosti Mikroelektronika. Dále následovalo společné jednání ČAOVD a Sdružení dopravních podniků. Projednávána byla témata týkající se vzájemné spolupráce obou asociací, rozvoje placení čipovými kartami a možností dotací z evropských fondů. Mgr. Ing. Nálevka z MD ČR informoval o záměrech Ministerstva dopravy v oblasti chystaného Zákona o veřejné dopravě a chystaných dálkových železničních spojích. Na závěr členové ČAOVD přednesli informace o rozvoji svých integrovaných dopravních systémů. Z důvodu ukončení své činnosti oznámila společnost Plzeňský holding, a. s. ke dni 31. 12. 2007 ukončení svého členství i v ČAOVD.

24. až 25. května 2007 - 6. členská schůze ČAOVD

Ve dnech 24. až 25. května 2007 proběhla řádná členská schůze ČAOVD v Choceradech. Na členské schůzi byl se zástupci ministerstva dopravy diskutován záměr zákona o veřejné dopravě a systém dálkové železniční dopravy. Členové ČAOVD byli odborníky z Univerzity Pardubice požádáni o spolupráci při přípravě standardů veřejné dopravy. Na závěr členové ČAOVD přednesli informace o rozvoji svých integrovaných dopravních systémů.

14. až 16. května 2007 - Seminář Integrované dopravní systémy

Ve dnech 14. až 16. května 2007 proběhla v Láznich Bohdaneč prezentace ČAOVD a některých jeho členů na XIII. odborném semináři Integrované dopravní systémy pořádaném Institutem Jana Pernera. Na semináři byla opětovně zdůrazněna nutnost akcentovat existenci IDS a jejich koordinátorů v legislativě České republiky a zejména v nově připravovaném zákonu o veřejné dopravě.

18. až 19. října 2006 - 5. členská schůze ČAOVD v Malé Skále u Turnova

Ve dnech 18. až 19. října 2006 proběhla další členská schůze ČAOVD. Na programu byla diskuse s Ing. Nálevkou z Ministerstva dopravy ČR o novém systému dálkové železniční dopravy a prezentace záměru vlády zpracovat strategii Zákona o veřejné dopravě. Dále byli členové informováni o organizaci veřejné dopravy v Libereckém kraji, byl prezentován Centrální dispečink IDS JMK, společnost XT-Card informovala o miltifunkční čipové kartě a spol. ECONSULT předvedla pilotní projekt pro automatizovaný sběr dat pro řízení jakosti služeb. Za nového řádného člena ČAOVD byl přijat Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., za nového ostatního člena byla přijata společnost BID, s.r.o. (Bratislavská integrovaná doprava).

15. až 17. května 2006 - Seminář Integrované dopravní systémy

Ve dnech 15. až 17. května 2006 proběhla prezentace ČAOVD a některých jeho členů na XII. odborném semináři Integrované dopravní systémy pořádaném Institutem Jana Pernera. Na semináři byly zformulovány dva základní požadavky na úpravu dopravní legislativy:

  1. Podporovat realizaci cílů Dopravní politiky ČR při obsahově zaměřené novelizaci základních dopravních zákonů č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  2. Iniciovat konstituování zákona o veřejné dopravě.

29. až 30. března 2006 - 4. členská schůze ČAOVD v Rychnově nad Kněžnou

Zástupci organizátorů diskutovali o vývoji svých integrovaných dopravních systémů. Projednali a podrobně se seznámili s Dopravní politikou České republiky pro léta 2005 – 2013 a GEPARDI - Generálním plánem rozvoje dopravní infrastruktury. Shodli se na společném zájmu o vytvoření nového zákona o veřejné dopravě, který by přesněji specifikoval podmínky fungování integrovaných dopravních systémů. Z důvodu zániku společnosti ukončila členství v ČAOVD společnost IDS Ústeckého kraje, a. s.

16. až 17. června 2005 - 3. členská schůze ČAOVD v Mirošově u Rokycan

Zástupci organizátorů diskutovali se zástupci Ministerstva dopravy ČR o problematice nového zákona o veřejné dopravě, novele zákona o silniční dopravě a problematice cenového výměru Ministerstva financí. Koordinátoři se dohodli na zaslání oficiálního dopisu adresovaného náměstku ministra dopravy, v němž žádájí o sjednocení pravidel pro poskytování slev ve veřejné dopravě. Tento dopis byl iniciován společností KODIS, která jeho text projednala se svými společníky (krajem a městy), společnosti KORDIS JMK a ROPID jej doplnily o další témata. Jednohlasně byla novým členem ČAOVD zvolena společnost KORID LK, spol. s r. o. - koordinátor veřejné osobní dopravy Libereckého kraje.

7. až 8. dubna 2005 - 2. členská schůze ČAOVD v Doubici

Zástupci organizátorů se shodli v názoru, že současná legislativa neodpovídá potřebám IDS. Zejména se jedná o rozdílné podmínky pro městskou veřejnou dopravu a pro ostatní druhy veřejných doprav. Převedení povinností státu na kraje nebylo dostatečně podloženo legislativně, což zvyšuje rozpory mezi krajskými městy a kraji. Dále ČAOVD projednalo připomínky k cenovému výměru MF č. 01/2005 a upozornilo na problémy vyplývající z aplikace žákovského jízdného v IDS.

25. až 26. listopadu 2004 – 1. členská schůze ČAOVD v Kurdějově

Byli přijati dva noví řádní členové ČAOVD - IDS ÚK a KIDS – KK. Ing. Vychodil (ROPID) informoval o přípravě tezí zákona o veřejné dopravě. P. Rojíček (KODIS) informoval o pilotním projektu odbavovacího systému pomocí bezkontatních čipových karet. Ing. Kmochová (Plzeňský holding) informovala o zavádění Plzeňské karty na předplatní jízdenky v plzeňském IDS.

15. září 2004 - registrace u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

26. dubna 2004 - ustanovující členská schůze ČAOVD v Praze

Zakládajícími členy asociace byli: ROPID, KODIS, KORDIS JMK, Plzeňský holding, OREDO. Došlo ke schválení názvu, sídla, stanov a osob vykonávajících funkci předsednictva sdružení.

20. listopadu 2003 - setkání organizátorů na Morávce

Dohoda o vzniku asociace.

Členové

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy, (c) 2015