Základní informace

Zatímco ještě před několika lety vyvolala zmínka o integrovaných dopravních systémech u většiny obyvatel naší republiky v lepším případě pocit nedůvěry, v současné době je tomu tak spíše výjimečně. V okolí velkých měst a v poslední době již přímo v rámci krajů vznikly, jsou zakládány nebo se připravuje vznik integrovaných dopravních systémů, tj. vymezených území s jednotným tarifním prostředím umožňujícím optimalizovat a koordinovat přepravní kapacity různých dopravních systémů a dopravců.

Přestože nejstarší integrované dopravní systémy vznikly již v první polovině 90. let (Pražská integrovaná doprava, IDS Zlín - Otrokovice), doposud se nepodařilo i přes řadu dílčích úspěchů vyřešit některé často i stěžejní problémy. K těm neustále skloňovaným patří legislativa, která rozvoji integrovaných dopravních systémů rozhodně příliš nepřeje, k dalším patří zcela jistě problematika odbavovacích systémů ve veřejné dopravě.

Většina stávajících integrovaných dopravních systémů je spravována a rozvíjena samostatným subjektem - organizátorem, který mívá nejčastěji podobu společnosti s ručením omezeným, případně příspěvkové organizace nebo akciové společnosti, vždy však pod rozhodujícím vlivem jednoho nebo více samosprávných subjektů.

S cílem koordinovat úsilí vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v České republice se rozhodlo pět stávajících organizátorů integrované dopravy založit zájmové sdružení právnických osob, které je od 15. září 2004 zaregistrováno u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod názvem Česká asociace organizátorů veřejné dopravy - ČAOVD.


Oficiální název sdružení

Česká verze názvu: Česká asociace organizátorů veřejné dopravy - zkráceně ČAOVD.

Anglická verze názvu: Czech Association of Public Transport Authorities - zkráceně CAPTA.


Sídlo sdružení

Sdružení má sídlo v Ostravě na adrese Na Hradbách 1440/16, Ostrava-Moravská Ostrava a další pracoviště na adresách Rytířská 10, Praha 1, Nové sady 30, Brno a Jeremenkova 40b, Olomouc.


Statutární zástupci sdružení

Funkce Jméno E-mail Telefon
Předseda sdružení Ing. Aleš Stejskal ales.stejskal@kodis.cz +420 596 116 308
Výkonný ředitel Ing. Jiří Prokel prokel@ropid.mepnet.cz +420 234 704 574
Místopředseda pro dopravu a tarif Ing. Jiří Horský jhorsky@kordis-jmk.cz +420 543 426 651
Místopředseda pro legislativu a ekonomiku Mgr. Jaroslav Tomík reditel@kidsok.cz +420 587 336 655
Místopředseda pro odbavovací a informační systémy a standardizaci Ing. et Ing. Petr Tomčík tomcik.petr@ropid.cz +420 224 234 737


Předmět činnosti ČAOVD

 1. vzájemná spolupráce a konzultace;
 2. předávání informací v oblasti organizace veřejné dopravy na území ČR zejména formou IDS;
 3. sjednocování stanovisek k aktuálním problémům v oblasti veřejné dopravy a připomínkování legislativy;
 4. aktivní projednávání problematiky veřejné dopravy s orgány státní správy.


Cíle činnosti ČAOVD

 1. na celostátní úrovni podporovat rozvoj veřejné dopravy a její preferenci před individuální automobilovou dopravou;
 2. dosáhnout jednotné podmínky pro provoz integrovaných dopravních systémů v ČR;
 3. podporovat rozvoj integrace ve veřejné dopravě.


Členové sdružení ČAOVD

Zakládající členové:

 • Koordinátor ODIS s. r. o. (organizátor IDS Moravskoslezského kraje)
 • KORDIS JMK, spol. s r. o. (organizátor IDS Jihomoravského kraje)
 • OREDO s. r. o. (organizátor veřejné dopravy Královéhradeckého kraje)
 • Plzeňský holding a. s. (organizátor integrované dopravy Plzeňska)
 • Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace hl. m. Prahy


26. listopadu 2004 byli do sdružení přijati dva noví členové:

 • IDS Ústeckého kraje, a. s. (koordinátor IDS Ústeckého kraje)
 • KIDS KK p. o. (koordinátor IDS Karlovarského kraje)


17. června 2005 byl do sdružení přijat nový člen:

 • KORID LK, spol. s. r. o. (koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje)


19. října 2006 byli do sdružení přijati noví členové:

 • Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., jako řádný člen
 • BID, a.s. (Bratislavská integrovaná doprava), jako ostatní člen
a z důvodu ukončení činnosti ze sdružení vystoupila společnost:
 • IDS Ústeckého kraje, a. s. (koordinátor IDS Ústeckého kraje)


31. prosince 2007 z důvodu ukončení své činnosti ze sdružení vystoupila společnost:

 • Plzeňský holding a. s.


27. června 2010 se řádnými členy ČAOVD staly společnosti:

 • POVED, s.r.o.
 • BID, a.s.
 • ORID, s.r.o.


24. dubna 2012 se řádnými členy ČAOVD staly společnosti:

 • Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o.
 • JIKORD s.r.o.


30. května 2014 se ostatními členy ČAOVD staly společnosti:

 • BORGE s.r.o.
 • Operátor OPENCARD, a.s.


30. května 2014 z důvodu ukončení činnosti v oblasti organizace veřejné dopravy ze sdružení vystoupila společnost:

 • OREDO s.r.o.


30. října 2014 byla z důvodu ukončení činnosti ukončeno členství společnosti:

 • ORID, s.r.o.


17. dubna 2015 byla zřízena funkce Výkonného ředitele, jímž se stal Ing. Jiří Prokel. Na uvolněné místo místopředsedy byl zvolen Mgr. Jaroslav Tomík.


3. listopadu 2015 se ostatním členem ČAOVD stal Ústecký kraj a dále společnosti:

 • SŽDC
 • B&C dopravní systémy


Členové sdružení se rozlišují na řádné a ostatní. Řádnými členy jsou právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je organizace veřejné dopravy a splňují ostatní podmínky řádného členství, stanovené členskou schůzí. Ostatními členy sdružení se mohou stát společnosti, podniky a organizace, které spolupracují s organizátory veřejné dopravy, vyrábějí výrobky a poskytují služby potřebné pro zajištění veřejné dopravy.


Ostatní členové

B&C dopravní systémy
BORGE s.r.o.
CHAPS spol. s r.o.
EMtest ČR spol. s r.o.
GTS ALIVE s.r.o.
Mikroelektronika spol. s r.o.
O2 Czech Republic a.s.
ODP-software spol. s r.o.
Operátor OPENCARD, a.s.
SŽDC
T-MAPY spol. s r.o.
Ústecký kraj
XT Card a.s.
Zliner s.r.o.

Členové

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy, (c) 2015